Algemene voorwaarden

A L G E M E N E   V E R K O O P V O O R W A A R D E N

Toepassingsgebied : Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot goederen en prestaties van diensten door BVBA Danny Ceulemans & C°,  met uitsluiting van alle andere voorwaarden die door de afnemer van deze goederen en/of diensten (hierna genoemd de ‘medecontractant’) op welk ogenblik ook worden meegedeeld. Eventuele afwijkende voorwaarden moeten uitdrukkelijk en schriftelijk door BVBA Danny Ceulemans & C° aanvaard worden.

Door het plaatsen van een bestelling en het ondertekenen van deze bestelbon bevestigt de medecontractant kennis genomen te hebben van de algemene verkoopvoorwaarden van BVBA Danny Ceulemans & C° en deze te aanvaarden in de relatie met BVBA Danny Ceulemans & C°.

Opdrachtgever – borg : Alle bestellingen geschieden in eigen naam van opdrachtgever/ondertekenaar/besteller, met uitzondering van zaakwaarneming, en met sterkmaking van de opdrachtgever/ondertekenaar/besteller voor de erfgenamen. Daarenboven wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de opdrachtgever/ondertekenaar/besteller solidair borg staat voor de betaling van de factuur door de ondertekenaar.

Uitsluiting herroeping : Indien de overeenkomst tussen BVBA Danny Ceulemans & C° en de medecontractant wordt gesloten buiten de onderneming, kan de medecontractant geen herroepingsrecht inroepen en erkent laatstgenoemde uitdrukkelijk en voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst het verlies van zijn herroepingsrecht zoals omschreven in artikel VI.73 Wetboek Economisch recht. Eveneens gelden de overige uitsluitingsgronden van het herroepingsrecht onverkort.

Klachten: Klachten over gebreken in geleverde goederen en/of gepresteerde diensten, die bij de levering of de prestatie worden vastgesteld of redelijkerwijze konden worden vastgesteld, moeten worden ingediend bij gedetailleerd aangetekend schrijven uiterlijk één week na levering of prestatie of de factuurdatum. Na deze termijn zal geen enkele klacht nog aanvaard worden.

Waarborg : De waarborg van BVBA Danny Ceulemans & C° beperkt zich tot vervanging van de geleverde goederen of herstel van het gebrek in gepresteerde diensten, of, indien zulks niet mogelijk is, teruggave van het geheel of een gedeelte van de gefactureerde prijs. BVBA Danny Ceulemans & C° is in geen enkel geval aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die door de medecontractant zou worden geleden.

Overmacht : BVBA Danny Ceulemans & C° is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, die hetzij BVBA Danny Ceulemans & C°, hetzij haar leveranciers raken, en dit ongeacht of deze gebeurtenissen al dan niet voorzienbaar zijn geweest.

Facturatie : De factuur wordt opgemaakt volgens de al dan niet ondertekende bestelbon. Een schriftelijke bevestiging of een e-mail wordt gelijkgesteld met een ondertekende bestelbon. Uitzondering wordt gemaakt voor geplaatste bestellingen na het opmaken van deze bestelbon. Deze bestellingen worden tevens integraal op de factuur geplaatst.

Prijzen en betaling : De medecontractant zal worden gefactureerd voor de levering van goederen en prestatie van diensten die door Medecontractant werden besteld, en tegen de tarieven die voor de betreffende goederen en diensten respectievelijk werden bepaald of door BVBA Danny Ceulemans & C° als verkoopprijzen gehanteerd worden. Facturen hebben enkel betrekking op de goederen en diensten waarnaar zij uitdrukkelijk verwijzen, met uitsluiting van alle andere goederen en diensten die bij  BVBA Danny Ceulemans & C° voor of door de medecontractant zouden zijn besteld.

Alle facturen zijn contant betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Iedere vertraging in de betaling van een factuur doet vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest lopen van één procent (1%) per maand. Hierbij zal elke begonnen maand als een volledige maand worden beschouwd.

Onverminderd het bepaalde in voorgaande alinea, zal het factuurbedrag uit hoofde van onherroepelijk schadebeding verhoogd worden met tien procent (10%) van het niet-betaalde bedrag, met een minimum van €50.

Vanaf de tweede herinnering zal een aanmaning en ingebrekestelling worden verstuurd aan de medecontractant per aangetekend schrijven. Elk schrijven naar de Medecontractant vanaf de tweede herinnering brengt een forfaitaire administratieve kost van €10 met zich bovenop de factuur en het schadebeding.

Elke klacht betreffende een factuur dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd en bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen zeven dagen na ontvangst van de factuur. Een klacht betreffende een factuur kan enkel betrekking hebben op de gefactureerde bedragen of andere vermeldingen op de factuur en niet op gebreken in geleverde goederen en/of gepresteerde diensten. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de medecontractant, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van BVBA Danny Ceulemans & C° om zich later op deze tekortkoming te beroepen

Verbreking en ontbinding : Bij eenzijdige verbreking van het contract door de medecontractant, of gerechtelijke ontbinding lastens deze laatste, of buitengerechtelijke ontbinding door BVBA Danny Ceulemans & C° op grond van ernstige wanprestatie, zal de medecontractant gehouden zijn tot een forfaitaire schadevergoeding van vijfentwintig procent (25%) van de totale aannemingssom. Ingeval de overeenkomst wordt ontbonden lastens BVBA Danny Ceulemans & C°, kan de medecontractant zich beroepen bovenvermelde regel om een gelijkwaardige vergoeding te verkrijgen van BVBA Danny Ceulemans & C° ingeval van ernstige wanprestatie door BVBA Danny Ceulemans & C°.

Splitsbaarheid : Indien een artikel van deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Toepasselijk recht : Betwistingen betreffende huidige overeenkomst zullen uitsluitend beheerst worden door het Belgisch recht, en behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Mechelen.